Dit is de privacyverklaring van Trim en Toerfietsvereniging Leusden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 40506934, hierna te noemen: TTL.

Als u lid wordt of bent, deelt u bewust of onbewust en op een aantal momenten persoonsgegevens met TTL. Het bestuur vindt het van belang zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. In deze privacy verklaring kunt u lezen welke gegevens TTL van u verzamelt, hoe lang ze in de TTL-administratie bewaard blijven en wat TTL ermee doet.  Ook kunt u lezen wat uw rechten zijn als het gaat om uw gegevens. Mocht u naar aanleiding van deze verklaring nog vragen of opmerkingen hebben, mail deze dan naar: leden@toerfietsleusden.nl

Welke gegevens worden verwerkt
Bij aanmelding als lid geeft u de volgende gegevens op aan de secretaris:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

De secretaris slaat deze gegevens op in de ledenadministratie zolang u lid bent. Persoonsgegevens worden doorgegeven aan de penningmeester, de redactie van het clubblad en de nieuwsbrief en de webmaster voor zover deze noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van hun taak.
Indien u zich aanmeldt voor trainingen en / of evenementen via de website komen uw gegevens terecht bij het commissielid, dat het daarvoor bestemde email adres beheert.

Website
In de website worden  de volgende gegevens bewaard: voornaam, achternaam en e-mailadres.
Deze gegevens gebruikt bij de registratie als gebruiker van de TTL-website. Dat is noodzakelijk om inlognaam en wachtwoord toe te kennen.
De website wordt gehost bij een provider. Van deze provider is een privacy verklaring ontvangen, waaruit blijkt dat de persoonsgegevens van TTL-leden niet gedeeld kunnen worden met de provider. Deze verklaring is op te vragen bij TTL.

Gebruik gegevens op de website en in social media
De website bevat persoonsgegevens. Enerzijds zijn dit persoonsgegevens, die vermeld worden in het uitsluitend voor leden toegankelijke deel van de website. U moet dan denken aan de clubkampioenen en de ledenlijst, foto’s of de vermelding in nieuwsberichten. Het voor leden toegankelijke deel van de website is beveiligd met naam en wachtwoord.
Anderzijds betreft het berichten, die op het voor iedereen toegankelijke gedeelte van de website worden vermeld dan wel de social media, waarvan TTL gebruik maakt (Facebook en Twitter). Hierbij moet u denken aan de vermelding van prestaties van leden of foto’s van evenementen of ritten. In die gevallen wordt per keer aan de betrokken leden toestemming gevraagd. Als die wordt geweigerd, vindt geen vermelding van de persoonsgegevens op het openbare gedeelte van de website plaats dan wel in de social media plaats. De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. TTL raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Trainingen en evenementen
Indien u zich via de website opgeeft voor een TTL-training of evenement, dan worden de gegevens opgeslagen

bij het lid van de verantwoordelijke commissie, dat het mailadres van die commissie beheert. Dat zijn dat de volgende adressen: trainingen@toerfietsleusden.nl; tc@toerfietsleusden.nl en evenementen@toerfietsleusden.nl. Gegevens worden niet langer bewaard dan voor de organisatie van een training of evenement noodzakelijk is.

Verwijdering van gegevens
Bij het beëindigen van het lidmaatschap worden uw persoonsgegevens binnen twee jaar uit de administratie van TTL en van allen binnen TTL, die deze gegevens onder zich hebben, verwijderd. De termijn van twee jaar wordt aangehouden, omdat het om administratieve redenen noodzakelijk kan zijn uw gegevens te bewaren.
Bij de beëindiging van uw lidmaatschap kunt u TTL toestemming geven om een aantal persoonsgegevens te bewaren voor bijvoorbeeld  reünies of bijzondere gebeurtenissen. Totdat u uw toestemming intrekt bewaart TTL de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht TTL te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Als u wilt, dat uw gegevens verwijderd worden, voldoet TTL daar onmiddellijk aan. Verwijdering van persoonsgegevens is uitsluitend mogelijk na opzegging van het lidmaatschap.

Toestemmingsverklaring
Aan de huidige en nieuwe leden van TTL is gevraagd om een toestemmingsverklaring op de website van TTL in te vullen voor het gebruik van de persoonsgegevens. Deze verklaringen worden naar het secretariaat verzonden. Aldaar worden ze opgeslagen.

De huidige leden is via het clubblad en de digitale nieuwsbrief twee keer gevraagd om de toestemmingsverklaring in te vullen. Aan de leden, die op twee verzoeken niet gereageerd hebben, is een mededeling verstuurd, dat het bestuur ervan uitgaat, dat zij ingestemd hebben met de toestemmingsverklaring.

Beveiliging persoonsgegevens
TTL heeft  passende maatregelen genomen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Uitsluitend de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en de toegang tot de persoonsgegevens is afgeschermd. De veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van het privacy beleid
TTL houdt het privacy beleid up-to-date. Dat kan betekenen, dat de privacy verklaring aangepast moet worden. Als dat het geval is wordt de nieuwste versie op de website geplaatst. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:           Martin Geuke

E-mail:                              secretaris@toerfietsleusden.nl